català

Pradell de la Teixeta

ajuntament-pradell-de-la-teixeta1.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta2.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta3.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta5.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta7.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta8.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta4.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta6.jpg

NOTÍCIES

carretera-pradell-torre.png

EXPROPIACIONS MILLORA CARRETERA TV-3223 PRADELL - TORRE

Data: 09/10/2018

El Ple de la Diputació de Tarragona va acordar el passat 28 de setembre aprovar definitivament el Projecte de millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta.

En la mateixa sessió, va aprovar inicialment la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació per tal de poder executar el projecte d'obres esmentat.

Un altre dels acords va ser el d'obrir un període d’informació pública durant el termini de 20 dies hàbils mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Ofi cial de la Província, en un del diaris de major circulació de la província, i al tauler d’anuncis dels ajuntaments de la Torre de Fontaubella i Pradell de la Teixeta, per tal que es puguin formular reclamacions i al·legacions davant de la Diputació de Tarragona.

En el cas que els titulars de finques siguin desconeguts o s’ignori el lloc de notificació, aquesta s’efectuarà per mitjà d’anunci publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat, tal i com disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el supòsit que no es presentin reclamacions i al·legacions, l’esmentada relació esdevindrà aprovada definitivament.

Podeu consultar la relació de béns i drets afectats als següents enllaços:

EBOP DIPUTACIÓ:
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20181009&anyp=2018&num=08481&v=i

E-TAULER AJUNTAMENT:
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=174715&idens=4311530008

 

Podeu consultar el PROJECTE a les oficines municipals o descarregar-vos-el al següent enllaç:

http://www.dipta.cat/ca/serveis/sat/millores-de-seguretat-i-drenatge-la-carretera-tv-3223-de-la-torre-de-fontaubella-pradell


www.pradelldelateixeta.cat Pradell de la Teixeta - Priorat (Tarragona) aj.pradell@altanet.org Tel. 977828004
© Ajuntament Pradell de la Teixeta 2009